• مدیرعامل
  • مجریان طرح های مهم
  • دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
  • مرکز ارتباطات مردمی آبفا (122)
  • مشاور مدیر عامل
  • * جایگاه شاهدان انقلاب
  • مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی
  • مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
  • مدير دفتر قراردادها
  • مدير دفتر امورحقوقي ، تحصيل وتملك اراضي
  • مدير دفتر مجامع عمومي ،حسابرسي و نظارت مالي
  • امور و ادارات تابعه
  • دفتر حفاظت، ایمنی و سلامت کار
  • معاونت درآمد و مشتركين
   • دفتر خدمات مشتركين
   • دفتر وصول درآمد
   • گروه پياده سازي واجراي تعرفه
  • معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
   • دفتر آمار و فناوری اطلاعات
   • دفتر منابع انسانی و آموزش
   • دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات
   • بودجه و بررسی های اقتصادی
  • معاونت مالی و پشتیبانی
   • اداره انبار ها
   • امور اداری
   • امور بازرگانی
   • امور مالی
  • معاونت مهندسی و توسعه
   • دفتر فنی و خدمات مهندسی
   • اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
   • اجرای طرح های تامین و توزیع آب شهری
   • دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
  • معاون بهره برداری
   • بهره برداري از تاسيسات آب
   • بهره برداري از تاسيسات فاضلاب
   • كنترل كيفيت وبهداشت آب و فاضلاب
   • گروه انرژي وسيستم هاي كنترل
   • مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد