نام و نام خانوادگی : علیرضا رضوی
مدرك تحصیلی : دکتری تخصصی
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه : علوم و تحقیقات تهران
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :33449585-044
پست الکترونیک : modir_amel(at)waww.ir

تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:44

نام و نام خانوادگی : بهرام باشوکی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری
دانشگاه : شهید بهشتی تهران
تاريخ تولد :1352
تلفن مستقيم :31945127 
پست الکترونیک :

تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:44

نام و نام خانوادگی : لطیف خوش سیرت
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی آبیاری
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1349
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_daramad(at)waww.ir

تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:45

نام و نام خانوادگی : یوسف شمچی رضائیه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه : ارومیه
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33448663-044
پست الکترونیک : as_bahreh(at)waww.ir

تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:46

نام و نام خانوادگی : مقداد اسکندرپور
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران-آب
دانشگاه :
تاريخ تولد :1341
تلفن مستقيم :33459263-044
پست الکترونیک :as_mohandesi(at)waww.ir

تعداد بازدید : 16 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:46

نام و نام خانوادگی : بخشعلی حاتم زاده
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : مهندسی عمران - آب
دانشگاه : تبریز
تاريخ تولد : 1346
تلفن مستقيم :31945180
پست الکترونیک : as_barnameh(at)waww.ir

تعداد بازدید : 17 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:47

نام و نام خانوادگی : رضا خسروی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : 
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :33471455-044
پست الکترونیک : ravabet(at)waww.ir

تعداد بازدید : 18 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:47

نام و نام خانوادگی : رضا عزیزی خواه
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : ریاضی کاربردی
دانشگاه : تهران
تاريخ تولد :1347
تلفن مستقيم :33444928-044
پست الکترونیک : daftarit(at)waww.ir

تعداد بازدید : 19 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:48

نام و نام خانوادگی : قدرت قنبری
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945110
پست الکترونیک :daftar_hom(at)waww.ir

تعداد بازدید : 20 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:48

نام و نام خانوادگی :علی طلوعی
مدرك تحصیلی :لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : عمران - عمران
دانشگاه : علم و صنعت تهران
تاريخ تولد : 1349
تلفن مستقيم :31945350
پست الکترونیک :garardad(at)waww.ir

تعداد بازدید : 21 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:49

ام و نام خانوادگی : قاسم اکبرزاده حصار
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی :
دانشگاه :
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945340
پست الکترونیک :hogogi(at)waww.ir

تعداد بازدید : 22 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:49

نام و نام خانوادگی : اسفندیار کیانی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشتهء‌تحصیلی : حسابداری 
دانشگاه : پیام نور
تاريخ تولد :
تلفن مستقيم :31945154-044
پست الکترونیک : nezarat_mali(at)waww.ir

تعداد بازدید : 23 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/20/1399 - 16:50