از تاريخ 28/9/1389 اجرا مي شود. مصارف مربوط به قبل از تاریخ مذکور با تعرفه های قبلی و مصارف مربوط به بعد از تاریخ مذکور با تعرفه های جدید محاسبه خواهدشد.

تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:39

تعرفه های آب و فاضلاب در كاربری های مختلف و نحوه محاسبه قبوض از طريق بروشور به همراه قبوض آب بها به مشتركين ارسال خواهد شد. ضمناً تعرفه های مذكور از اين محل قابل دسترسی مي باشد.

تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:39

ميزان افزايش در طبقات مختلف كاربري خانگي متفاوت می باشد. آب شهري بطور متوسط به ميزان 1500 ريال در سطح کشور و 1245 ریال درسطح استان افزايش دارد .

تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:39

افزايش تعداد واحد مسکونی در صورت ثابت بودن ميزان حجم مصرف موجب كاهش مبلغ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب مي شود.

تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:40

امكان مديريت مصرف براي هر واحد مهيا شده و در اين صورت موجب كاهش مبلغ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب مي شود.

تعداد بازدید : 16 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:40

خير _ حق انشعاب آب و فاضلاب در سال 89 افزايش ندارد.

تعداد بازدید : 17 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:41

با پلکانی شدن نحوه محاسبه مبلغ آب بهای خانگی الگوی مصرف و در نهایت مبلغ مازاد الگوی مصرف در داخل پله ها لحاظ شده است.

تعداد بازدید : 18 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:41

اگر خانوارها در واحدهای مستقل مسكونی موجود در يك ملك مستقر باشند، در قالب واحد شماری در هزينه آب بها تاثير خواهد داشت، در غير اين صورت تاثير ندارد.

تعداد بازدید : 19 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:42

اگر حق انشعاب ملك در زمان خريد انشعاب پرداخت شده باشد و هيچگونه تغييرات جديدی در تعداد واحدها و كاربری صورت نگيرد فقط هزينه های نصب و لوازم انشعاب و كنتور دريافت خواهد شد. در غير اينصورت هزينه تغييرات جديد برابر تعرفه های مورد عمل محاسبه و دريافت خواهدشد.

تعداد بازدید : 20 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:42

بعد از بازديد كارشناسان شركت از تاسيسات لوله كشي و بررسي امكان فني در خصوص امكان تفكيك در اين گونه آپارتمان ها اظهار نظر خواهدشد.

تعداد بازدید : 21 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:42

معافيتی وجود نخواهد داشت.

تعداد بازدید : 22 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:43

خريد و نصب كنتورهای كلاس C (با دقت اندازه گيري بالا) آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

تعداد بازدید : 23 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:43

روشهای بهينه مصرف آب از طريق رسانه ملی و سايت شركت در دسترس مشترکین قرار می گيرد.

تعداد بازدید : 24 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:44

در تعرفه های جديد آبونمان آب و فاضلاب و جريمه مازاد الگوی مصرف حذف شده است.

تعداد بازدید : 25 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 23:44