ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 83 62 167
3 اشنویه 8 7 11
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 19 12 38
8 پلدشت 3 2 6
9 پیرانشهر 7 6 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 10 5 13
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 38 25 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 0
17 سردشت 13 10 23
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 19 12 25
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 1 1
22 شاهیندژ 12 8 8
23 شوط 6 4 8
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 5 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 17 14 18
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 25 27
34 میاندوآب 24 18 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 21
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 183 170 45
جمع کل استان 517 410 557
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:14
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 82 61 174
3 اشنویه 8 7 12
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 19 12 38
8 پلدشت 3 2 6
9 پیرانشهر 5 5 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 10 5 13
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 36 25 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 1
17 سردشت 13 11 22
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 18 11 25
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 1 1
22 شاهیندژ 10 8 8
23 شوط 6 4 8
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 5 4 10
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 13 19
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 25 27
34 میاندوآب 23 17 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 21
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 182 170 48
جمع کل استان 507 407 570
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:29
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 80 61 176
3 اشنویه 8 7 12
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 17 12 39
8 پلدشت 3 2 6
9 پیرانشهر 5 5 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 9 6 13
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 35 25 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 1
17 سردشت 13 11 22
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 18 12 25
20 سیلوانا 1 1 0
21 سیمینه 1 1 1
22 شاهیندژ 10 8 8
23 شوط 6 5 9
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 4 3 11
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 14 14 19
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 25 27
34 میاندوآب 21 17 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 21
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 179 167 49
جمع کل استان 493 408 576
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:29