ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 83 62 166
3 اشنویه 8 7 11
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 18 11 38
8 پلدشت 4 3 6
9 پیرانشهر 7 6 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 9 4 13
12 چالدران 5 2 8
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 37 24 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 0
17 سردشت 13 10 23
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 20 12 25
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 11 7 8
23 شوط 6 4 8
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 5 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 13 18
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 24 27
34 میاندوآب 25 18 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 21
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 180 167 44
جمع کل استان 512 401 556
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:30
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 85 61 166
3 اشنویه 8 6 11
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 19 12 37
8 پلدشت 4 3 6
9 پیرانشهر 7 6 23
10 تازه شهر 2 2 3
11 تکاب 9 4 13
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 37 24 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 1 1
17 سردشت 15 10 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 20 12 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 12 7 8
23 شوط 6 4 7
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 13 17
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 24 27
34 میاندوآب 27 18 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 20
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 182 167 43
جمع کل استان 523 400 549
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:32
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 85 62 165
3 اشنویه 8 6 10
4 ایواوغلی 1 1 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 21 12 37
8 پلدشت 4 3 6
9 پیرانشهر 9 6 23
10 تازه شهر 2 1 3
11 تکاب 9 4 13
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 37 24 42
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 1 1
17 سردشت 15 10 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 20 12 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 13 7 8
23 شوط 6 4 7
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 13 18
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 24 27
34 میاندوآب 27 18 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 20
38 نوشین شهر 3 2 2
39 ستاد 182 166 42
جمع کل استان 529 399 543
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:32
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 85 60 164
3 اشنویه 9 6 10
4 ایواوغلی 2 2 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 22 12 37
8 پلدشت 4 3 6
9 پیرانشهر 9 5 23
10 تازه شهر 3 1 3
11 تکاب 10 5 13
12 چالدران 6 3 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 39 24 42
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 3 1 1
17 سردشت 14 9 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 20 9 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 13 7 8
23 شوط 5 3 7
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 13 17
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 31 24 27
34 میاندوآب 27 18 38
35 میرآباد 1 1 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 20
38 نوشین شهر 2 2 2
39 ستاد 183 166 42
جمع کل استان 537 395 539
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:33