ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 83 61 165
3 اشنویه 7 5 11
4 ایواوغلی 2 2 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 22 12 37
8 پلدشت 4 3 5
9 پیرانشهر 9 5 21
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 10 5 13
12 چالدران 6 3 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 38 24 43
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 3 1 1
17 سردشت 13 9 23
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 18 9 25
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 13 7 8
23 شوط 3 2 8
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 9
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 17 14 17
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 30 24 27
34 میاندوآب 26 17 39
35 میرآباد 1 1 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 15 12 20
38 نوشین شهر 2 2 2
39 ستاد 183 165 42
جمع کل استان 525 391
453
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:34
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 87 63 152
3 اشنویه 7 5 11
4 ایواوغلی 3 2 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 22 12 35
8 پلدشت 4 3 5
9 پیرانشهر 9 4 21
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 11 3 12
12 چالدران 5 3 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 37 23 43
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 2 1
17 سردشت 14 5 23
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 18 9 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 13 6 9
23 شوط 3 2 8
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 7
26 قطور 1 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 17 14 14
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 30 24 26
34 میاندوآب 27 17 37
35 میرآباد 2 1 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 16 13 20
38 نوشین شهر 2 2 2
39 ستاد 182 161 43
جمع کل استان 531 382 520
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:34