ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 142 33 128
3 اشنویه 7 1 12
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 1 0 3
7 بوکان 39 10 48
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 9 4 21
10 تازه شهر 2 0 4
11 تکاب 14 1 16
12 چالدران 7 2 8
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 49 11 50
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 4
17 سردشت 16 1 27
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 26 7 25
20 سیلوانا 1 0 1
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 3 13
23 شوط 4 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 12 2 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 2 0 0
28 کشاورز 1 0 2
29 گردکشانه 0 0 0
30 ماکو 18 5 13
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 0
33 مهاباد 16 5 43
34 میاندوآب 28 11 41
35 میرآباد 0 0 3
36 نالوس 1 1 2
37 نقده 25 7 20
38 نوشین شهر 1 1 1
39 ستاد 157 115 49
جمع کل استان 609 227 559
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:12
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 139 34 127
3 اشنویه 7 1 13
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 1 0 3
7 بوکان 39 10 34
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 9 4 22
10 تازه شهر 2 0 4
11 تکاب 14 1 17
12 چالدران 7 2 9
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 48 11 48
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 4
17 سردشت 16 1 27
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 25 6 23
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 3 13
23 شوط 4 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 12 2 5
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 2
29 گردکشانه 0 0 0
30 ماکو 16 5 14
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 1
33 مهاباد 16 5 42
34 میاندوآب 27 12 41
35 میرآباد 0 0 3
36 نالوس 1 1 2
37 نقده 25 8 20
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 155 114 54
جمع کل استان 599 229 553
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:13