شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی سه ماه اول سال 1397

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 14794
واگذاری آحاد آب فقره 26867
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 29.17
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 27.6
احداث خط انتقال آب کیلومتر 12.62
تعداد چاههای حفر شده حلقه 6
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 157239
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 121030
انشعابات استاندارد شده فقره 6009
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3387
اتفاقات انشعابات آب فقره 13103
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 13066
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 7638
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 3109
نصب انشعاب فاضلاب فقره 2222
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 6307
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 50.54
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.784
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 23084
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 21010
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 551
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 09:55