شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی  سال 1396

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 16811
واگذاری آحاد آب فقره 45310
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 73.57
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 80.36
احداث خط انتقال آب کیلومتر 13/240
تعداد چاههای حفر شده حلقه 5
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 3
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 198185
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 154235
انشعابات استاندارد شده فقره 11042
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3943
اتفاقات انشعابات آب فقره 17281
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 19862
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 23427
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 16568
نصب انشعاب فاضلاب فقره 12755
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 42363
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 153.51
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.928
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 92432
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 76403
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 2004
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 09:56
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی نه ماهه سال 1396

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 13513
واگذاری آحاد آب فقره 35389
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 60.78
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 59.66
احداث خط انتقال آب کیلومتر 11.395
تعداد چاههای حفر شده حلقه 4
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 2
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 153958
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 120247
انشعابات استاندارد شده فقره 8934
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3321
اتفاقات انشعابات آب فقره 15269
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 1569
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 18711
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 12334
نصب انشعاب فاضلاب فقره 9697
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 32036
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 128.06
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.642
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 71135
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 57714
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1809
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 09:58
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی شش ماهه اول سال 1396

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 9168
واگذاری آحاد آب فقره 21094
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 45.30
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 38.58
احداث خط انتقال آب کیلومتر 7.720
تعداد چاههای حفر شده حلقه 3
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 2
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 108426
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 80007
انشعابات استاندارد شده فقره 6219
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2310
اتفاقات انشعابات آب فقره 10551
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 10828
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 14291
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 7660
نصب انشعاب فاضلاب فقره 5707
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 18035
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 81.998
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.468
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 47421
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 38915
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1250
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 09:59
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی سه ماه اول سال 1396

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 3،981
واگذاری آحاد آب فقره 8،797
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 20،41
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 15،93
احداث خط انتقال آب کیلومتر 2،91
تعداد چاههای حفر شده حلقه 1
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 2
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 50،835
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 35،912
انشعابات استاندارد شده فقره 2،222
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 1،023
اتفاقات انشعابات آب فقره 4،563
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 5،130
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 7،873
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 2،707
نصب انشعاب فاضلاب فقره 2،120
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 6،060
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 26.3
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.11
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 22،165
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 18،747
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 376
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 09:59