شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی  سال 1395

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 16144
واگذاری آحاد آب فقره 38092
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 61.69
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 69.16
احداث خط انتقال آب کیلومتر 7.201
تعداد چاههای حفر شده حلقه 7
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 3
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 192422
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 149109
انشعابات استاندارد شده فقره 12465
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3820
اتفاقات انشعابات آب فقره 27637
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 26259
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 17948
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 18184
نصب انشعاب فاضلاب فقره 13515
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 36897
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 139.20
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 1.420
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 89255
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 73609
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1673
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 10:00
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی نه ماهه سال 1395

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 13549
واگذاری آحاد آب فقره 31060 
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 57.96
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 66.372
احداث خط انتقال آب کیلومتر 6.951
تعداد چاههای حفر شده حلقه
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 3
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 146706
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 114457
انشعابات استاندارد شده فقره 10666
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3394
اتفاقات انشعابات آب فقره 23982
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 20232
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 12877
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 14823
نصب انشعاب فاضلاب فقره 12070
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 29319
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 136.99
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 1.420
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 67990
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 54595
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 945
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 10:00
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی شش ماهه اول سال 1395

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 9082
واگذاری آحاد آب فقره 20768
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 38.88
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 50.75
احداث خط انتقال آب کیلومتر 5.30
تعداد چاههای حفر شده حلقه 4
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 3
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 102608
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 75660
انشعابات استاندارد شده فقره 6666
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2335
اتفاقات انشعابات آب فقره 16185
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 13432
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 8443
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 9149
نصب انشعاب فاضلاب فقره 8110
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 17432
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 103.74
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.85
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 45095
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 36343
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 738
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 10:01
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان درطی چهار ماهه سال 1395

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 5431
واگذاری آحاد آب فقره 13228
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 19.46
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 27.92
احداث خط انتقال آب کیلومتر 4.17
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 3
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 66868
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 47759
انشعابات استاندارد شده فقره 3914
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 1448
اتفاقات انشعابات آب فقره 9772
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 8376
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 5469
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 5268
نصب انشعاب فاضلاب فقره 5122
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 10614
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 68.06
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.62
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 28755
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 23534
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 519
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 10:01