شرح قلم واحد

عملکرد کل استان در دوازده ماهه سال 1394

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 17691
واگذاری آحاد آب فقره 36900
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 54.53
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 61.474
احداث خط انتقال آب کیلومتر 18.36
تعداد چاههای حفر شده حلقه 10
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 8
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 190870
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 146745
انشعابات استاندارد شده فقره 10377
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 4242
اتفاقات انشعابات آب فقره 29979
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 20253
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 15427
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 16688
نصب انشعاب فاضلاب فقره 14001
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 32566
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 131.1
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 2.74
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 84509
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 66026
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 2278
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 10:02
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان در نه ماهه سال 1394

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 14717
واگذاری آحاد آب فقره 26976
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 48.89
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 51.977
احداث خط انتقال آب کیلومتر 16.25
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 7
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 148957
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 108857
انشعابات استاندارد شده فقره 8772
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 3487
اتفاقات انشعابات آب فقره 23982
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 14177
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 10918
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 12508
نصب انشعاب فاضلاب فقره 11418
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 23426
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 106.1
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 3.20
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 64003
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 47089
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 2016
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 11:59
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان در شش ماهه سال 1394

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 10830
واگذاری آحاد آب فقره 16952
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 35.162
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 39.850
احداث خط انتقال آب کیلومتر 15.09
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 7
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 101102
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 72354
انشعابات استاندارد شده فقره 5481
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2491
اتفاقات انشعابات آب فقره 16828
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 8617
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 6863
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 9075
نصب انشعاب فاضلاب فقره 8373
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 15928
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 84.03
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 2.66
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 40481
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 28805
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1817
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:00
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان در سه ماهه سال 1394

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 3717
واگذاری آحاد آب فقره

4397

توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 17.010
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 17.06
احداث خط انتقال آب کیلومتر 2.281
تعداد چاههای حفر شده حلقه 0
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 0
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 47563
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 29105
انشعابات استاندارد شده فقره 1941
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 1131
اتفاقات انشعابات آب فقره 6976
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 3787
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 3421
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 2473
نصب انشعاب فاضلاب فقره 2388
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 3063
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 37.385
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 0.72
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 15175
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 13233
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 452
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:01