شرح قلم واحد

عملکردکل استان  در طی شش ماهه اول سال 1393

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 12470
واگذاری آحاد آب فقره 18532
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 35.06
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 39.01
احداث خط انتقال آب کیلومتر 11.39
تعداد چاههای حفر شده حلقه 8
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 100716
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 74025
انشعابات استاندارد شده فقره 4726
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2735
اتفاقات انشعابات آب فقره 18749
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 7660
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 9696
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 8823
نصب انشعاب فاضلاب فقره 5635
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 13401
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 58.99
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 3.49
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت واحد 4
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 41570
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1024
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:03
شرح قلم واحد

عملکرد کل استان در دوازده ماهه  سال 1393

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 24176
واگذاری آحاد آب فقره 36789
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 63.59
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 68.60
احداث خط انتقال آب کیلومتر 16.21
تعداد چاههای حفر شده حلقه 10
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 8
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 184127
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 142782
انشعابات استاندارد شده فقره 9012
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 5040
اتفاقات انشعابات آب فقره 32887
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 15835
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 15720
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 19543
نصب انشعاب فاضلاب فقره 10353
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 34518
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 155.12
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 5.39
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 81411
حجم فاضلاب تصفیه شده هزار مترمکعب 57349
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 1870
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:03
شرح قلم واحد

عملکردکل استان در طی سه ماهه اول سال1393

بخش آب
واگذاری انشعاب آب فقره 5407
واگذاری آحاد آب فقره 7958
توسعه شبکه توزیع آب کیلومتر 18.06
اصلاح شبکه توزیع آب کیلومتر 10.56
احداث خط انتقال آب کیلومتر 1.05
تعداد چاههای حفر شده حلقه 1
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 0
حجم آب استحصال شده هزار مترمکعب 46966
حجم آب قابل شرب توزیع شده هزار مترمکعب 34215
انشعابات استاندارد شده فقره 1641
اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 1236
اتفاقات انشعابات آب فقره 8519
شیرهای قطع و وصل مرئی شده فقره 3452
کنتورهای خراب تعویض شده فقره 4933
بخش فاضلاب
واگذاری انشعاب فاضلاب فقره 3947
نصب انشعاب فاضلاب فقره 2847
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 4887
لوله گذاری شبکه فاضلاب کیلومتر 14.39
اصلاح شبکه فاضلاب کیلومتر 1.31
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت واحد 4
حجم فاضلاب جمع آوری شده هزار مترمکعب 19678
تعداد دریچه های بازسازی و احداث شده فقره 299
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:04