شرح قلم آماری واحد عملکرد شرکت در سال92
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 28,527
واگذاری آحاد آب فقره 44,057
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 54.08
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 49.36
احداث خط انتقال آب کیلومتر 22.590
تعداد چاههای حفر شده حلقه 11
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 10
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 177,083
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 136,760
انشعابات استاندارد شده فقره 9,163
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 4,096
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 33,847
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 17,088
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 15,050
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 21,220
نصب انشعاب فاضلاب فقره 13,362
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 35,154
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 75.54
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 3.45
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 77
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 1,274
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:04
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان آذر ماه سال 1392
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1970875
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1968103
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.86
تعداد انشعابات آب فقره 546270
تعداد آحاد آب فقره 657665
تعداد كل چاهها حلقه 267
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 191
حجم كل مخازن متر مكعب 409335
حجم مخازن در مدار متر مكعب 370040
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 657.04
طول شبكه توزيع آب (با قطرمساوي يابيشتر از80ميليمتر) كيلومتر 4357.56
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 89
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 8
ب: بخش فاضلاب
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1144342
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.06
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 276918
تعداد آحاد فاضلاب فقره 359510
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2084.37
سنتی كيلومتر 346.23
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 60.48
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعدادشهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:05
شرح قلم آماری واحد عملکرد شرکت در شش ماهه اول92
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 15,640
واگذاری آحاد آب فقره 22,370
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 38.01
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 32.05
احداث خط انتقال آب کیلومتر 13.9715
تعداد چاههای حفر شده حلقه 6
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 5
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 89,960
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 69,182
انشعابات استاندارد شده فقره 5,181
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2,372
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 18,342
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 7,377
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 6,896
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 10,966
نصب انشعاب فاضلاب فقره 6,833
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 16,519
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 43.91
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 2.00
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 38,784
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 894
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:06
شرح قلم آماری واحد عملکرد شرکت در پنج ماهه اول92
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 12,883
واگذاری آحاد آب فقره 17,488
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 29.91
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 22.12
احداث خط انتقال آب کیلومتر 10.45
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 2
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 74,058
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 55,474
انشعابات استاندارد شده فقره 3,770
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 1,958
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 14,910
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 5,455
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 5,626
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 8,983
نصب انشعاب فاضلاب فقره 5,551
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 13,370
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 35.23
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 1.72
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 31,407
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 784
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:06