شرح قلم آماری واحد عملکرد کل استان در سال 1391
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 29,817
واگذاری آحاد آب فقره 37,655
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 72.89
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 63.90
احداث خط انتقال آب کیلومتر 27.29
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 7
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 165,670
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 127,687
انشعابات استاندارد شده فقره 11,191
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 4,519
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 32,059
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 18,908
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 15,932
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 21,006
نصب انشعاب فاضلاب فقره 13,426
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 26,706
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 97.04
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 7.05
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 71,069
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 2,291
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:07
شرح قلم آماری واحد عملکرد شش ماهه اول91
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 16,079
واگذاری آحاد آب فقره 18,236
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 43.17
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 44.01
احداث خط انتقال آب کیلومتر 25.57
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 83,797
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 64,819
انشعابات استاندارد شده فقره 4,161
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2,681
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 18,104
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 7,388
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 7,869
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 8,702
نصب انشعاب فاضلاب فقره 6,473
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 10,712
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 69.89
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 2.8
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 35,613
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 1,305
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:08
شرح قلم آماری واحد عملکرد کل استان در سال 1391
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 29,817
واگذاری آحاد آب فقره 37,655
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 72.89
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 63.90
احداث خط انتقال آب کیلومتر 27.29
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 7
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 165,670
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 127,687
انشعابات استاندارد شده فقره 11,191
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 4,519
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 32,059
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 18,908
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 15,932
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 21,006
نصب انشعاب فاضلاب فقره 13,426
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 26,706
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 97.04
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 7.05
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 71,069
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 2,291
بازدید: 9 مرتبه • تاریخ پرسش: 02/08/2015 • تاریخ ویرایش 22/01/2018

 

شرح قلم آماری واحد عملکرد شش ماهه اول91
بخش آب
واگذاري انشعاب آب فقره 16,079
واگذاری آحاد آب فقره 18,236
توسعه شبكه توزيع آب کیلومتر 43.17
اصلاح شبكه توزيع آب کیلومتر 44.01
احداث خط انتقال آب کیلومتر 25.57
تعداد چاههای حفر شده حلقه 2
تعداد چاههای تجهیز شده حلقه 6
حجم آب استحصال شده هزارمتر مكعب 83,797
حجم آب قابل شرب توزيع شده هزارمتر مكعب 64,819
انشعابات استاندارد شده فقره 4,161
تعداد اتفاقات شبکه توزیع آب فقره 2,681
تعداد اتفاقات انشعابات آب فقره 18,104
تعداد شیر قطع و وصل مرئی شده فقره 7,388
كنتورهاي خراب تعويض شده فقره 7,869
بخش فاضلاب
واگذاري انشعاب فاضلاب فقره 8,702
نصب انشعاب فاضلاب فقره 6,473
واگذاری آحاد فاضلاب فقره 10,712
لوله گذاري شبكه فاضلاب کیلومتر 69.89
اصلاح شبكه فاضلاب كيلومتر 2.8
تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت مدول 4
حجم فاضلاب جمع آوري شده هزارمتر مكعب 35,613
تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب فقره 1,305
بازدید: 5 مرتبه • تاریخ پرسش: 02/08/2015 • تاریخ ویرایش 22/01/2018

 

عملکرد کل استان در طی نه ماهه سال 1391 واحد شرح قلم آماری
بخش آب
24154 فقره واگذاري انشعاب آب
28245 فقره واگذاری آحاد آب
62.84 کیلومتر توسعه شبكه توزيع آب
59.63 کیلومتر اصلاح شبكه توزيع آب
26.81 کیلومتر احداث خط انتقال آب
2 حلقه تعداد چاههای حفر شده
7 حلقه تعداد چاههای تجهیز شده
125472 هزارمتر مكعب حجم آب استحصال شده
97611 هزارمتر مكعب حجم آب قابل شرب توزيع شده
7658 فقره انشعابات استاندارد شده
11597 فقره كنتورهاي خراب تعويض شده
بخش فاضلاب
14565 فقره واگذاري انشعاب فاضلاب
9616 فقره نصب انشعاب فاضلاب
16553 فقره واگذاری آحاد فاضلاب
85.23 کیلومتر لوله گذاري شبكه فاضلاب
4.8 كيلومتر اصلاح شبكه فاضلاب
4 مدول تعداد تصفیه خانه های در دست ساخت
53819 هزارمتر مكعب حجم فاضلاب جمع آوري شده
1838 فقره

تعداد دريچه هاي بازسازي و احداث شده فاضلاب

تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : یکشنبه, 01/24/1399 - 12:08