قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان سه ماهه اول سال 1397
بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2219768
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2214517
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 39
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.8
تعداد انشعابات آب فقره -
تعداد آحاد آب فقره -
تعداد كل چاهها حلقه 253
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 209
حجم كل مخازن متر مكعب -
حجم مخازن در مدار متر مكعب -
طول خطوط انتقال آب كيلومتر -
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر -
کل ظرفیت تامین اب استان لیتر در ثانیه 10720
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 13
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه -
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه -
بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره -
تعداد آحاد فاضلاب فقره -
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1448290
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 65.2
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر  
سنتی كيلومتر 331.5
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 83.71
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 10
ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری متر مکعب در شبانه روز 300000
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 9
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 20:43
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان سه ماهه اول سال 1397
بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2227119
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2221868
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 39
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.76
تعداد انشعابات آب فقره 659244
تعداد آحاد آب فقره 908962
تعداد كل چاهها حلقه 253
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 202
حجم كل مخازن متر مكعب 415820
حجم مخازن در مدار متر مكعب 397830
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 747.6
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4940
کل ظرفیت تامین اب استان لیتر در ثانیه 10617
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 13
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 101
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 4
بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 383072
تعداد آحاد فاضلاب فقره 574248
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1453434
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 65.2
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2826.74
سنتی كيلومتر 331.4
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 84
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 12
ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری متر مکعب در شبانه روز 300000
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 9
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 12
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 14
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 20:44