قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان سال 1396
بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2173866
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2173866
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 626467
تعداد آحاد آب فقره 841698
تعداد كل چاهها حلقه 247
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 207
حجم كل مخازن متر مكعب 413820
حجم مخازن در مدار متر مكعب 391230
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 718.66
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4851.65
کل ظرفیت تامین اب استان لیتر در ثانیه 9773.1
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 98
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 4
بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 360751
تعداد آحاد فاضلاب فقره 519151
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1395516
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 64.20
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2636.5
سنتی كيلومتر 332.01
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 78.39
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 10
ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری متر مکعب در شبانه روز 300000
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 8
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 22:36
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان آذرماه سال 1396
 بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2129346
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2129346
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 623255
تعداد آحاد آب فقره 831777
تعداد كل چاهها حلقه 247
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 207
حجم كل مخازن متر مكعب 413820
حجم مخازن در مدار متر مكعب 391230
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 716.81
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4838.86
 کل ظرفیت تامین اب استان  لیتر در ثانیه 9783.25
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 96
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 4
 بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 357693
تعداد آحاد فاضلاب فقره 508824
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1332680
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.59
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2611.8
سنتی كيلومتر 332.0
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 77.70
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 10
 ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری  متر مکعب در شبانه روز 300000
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 8
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 22:36
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان شهریورماه سال 1396
 بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2129346
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2129346
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 618754
تعداد آحاد آب فقره 817482
تعداد كل چاهها حلقه 247
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 204
حجم كل مخازن متر مكعب 402820
حجم مخازن در مدار متر مكعب 385230
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 713.14
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4823.4
 کل ظرفیت تامین اب استان  لیتر در ثانیه 9702.4
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 98
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 4
 بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 353703
تعداد آحاد فاضلاب فقره 494823
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1332680
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.59
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2570.2
سنتی كيلومتر 332.0
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 73.24
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 10
 ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری  متر مکعب در شبانه روز 300000
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 8
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 22:37
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان سه ماهه اول سال 1396
بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2129346
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2129346
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 613390
تعداد آحاد آب فقره 805185
تعداد كل چاهها حلقه 245
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 203
حجم كل مخازن متر مكعب 401720
حجم مخازن در مدار متر مكعب 381230
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 708.3
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4798.5
کل ظرفیت تامین اب استان لیتر در ثانیه 9576
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 94
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 350116
تعداد آحاد فاضلاب فقره 482848
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1332680
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.59
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2517
سنتی كيلومتر 332
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 70.486
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 10
ظرفیت تصفیه خانه های در حال بهره برداری متر مکعب در شبانه روز 280090
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 8
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/18/1399 - 22:38