قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان اسفند ماه سال 1394
 بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2115042
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2115042
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 593472
تعداد آحاد آب فقره 758296
تعداد كل چاهها حلقه 265
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 201
حجم كل مخازن متر مكعب 408630
حجم مخازن در مدار متر مكعب 377030
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 697.4
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4477.25
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 95
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
 بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 326858
تعداد آحاد فاضلاب فقره 439891
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1321940
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.5
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2376.64
سنتی كيلومتر 332.2
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 66.52
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 8
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 8
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 09:00
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان آذر ماه سال 1394
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2115042
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2115042
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 590462
تعداد آحاد آب فقره 746579
تعداد كل چاهها حلقه 265
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 198
حجم كل مخازن متر مكعب 408630
حجم مخازن در مدار متر مكعب 376970
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 695.47
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4471.54
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 94
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 324275
تعداد آحاد فاضلاب فقره 430751
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1320686
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.0
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2351.77
سنتی كيلومتر 334.4
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 66.27
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 16:40
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان شهریور ماه سال 1394
 بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2115042
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2115042
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 586277
تعداد آحاد آب فقره 738348
تعداد كل چاهها حلقه 266
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 199
حجم كل مخازن متر مكعب 408630
حجم مخازن در مدار متر مكعب 376970
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 694.30
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4457.79
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 92
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
 بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 321230
تعداد آحاد فاضلاب فقره 423253
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1320686
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 62.0
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2330.79
سنتی كيلومتر 334.40
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 65.23
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 16:42
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان خرداد ماه سال 1394
 بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2065778
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2065778
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 580356
تعداد آحاد آب فقره 725793
تعداد كل چاهها حلقه 266
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 197
حجم كل مخازن متر مكعب 408630
حجم مخازن در مدار متر مكعب 376970
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 681.5
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4439.5
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 91
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
 بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 315245
تعداد آحاد فاضلاب فقره 410388
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1253762
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 60.7
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2286.03
سنتی كيلومتر 334.40
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 64.11
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 16:43