قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان اسفند ماه سال 1393
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2065778
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2065778
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 100
تعداد انشعابات آب فقره 576128
تعداد آحاد آب فقره 721396
تعداد كل چاهها حلقه 281
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 192
حجم كل مخازن متر مكعب 408760
حجم مخازن در مدار متر مكعب 382770
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 679.21
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4422.52
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 89
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 312857
تعداد آحاد فاضلاب فقره 407325
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1253762
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 60.7
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2248.12
سنتی كيلومتر 334.31
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 64.03
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 13
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:10
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان اذرماه سال 1393
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2041727
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2040559
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.94
تعداد انشعابات آب فقره 568293
تعداد آحاد آب فقره 696249
تعداد كل چاهها حلقه 273
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 195
حجم كل مخازن متر مكعب 409025
حجم مخازن در مدار متر مكعب 353390
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 691.00
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4414.92
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 91
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 6
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 286940
تعداد آحاد فاضلاب فقره 391210
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1210673
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 59.30
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2201.05
سنتی كيلومتر 343.48
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 64.22
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:11
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان شهریورماه سال 1393
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2041727
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2040559
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.94
تعداد انشعابات آب فقره 562507
تعداد آحاد آب فقره 686732
تعداد كل چاهها حلقه 273
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 197
حجم كل مخازن متر مكعب 409025
حجم مخازن در مدار متر مكعب 353390
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 674.39
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4393.98
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 92
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 8
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 284614
تعداد آحاد فاضلاب فقره 381631
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1210673
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 59.30
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2153.20
سنتی كيلومتر 343.48
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 64.06
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:12
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان خردادرماه سال 1393
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2017674
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2016524
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.90
تعداد انشعابات آب فقره 555810
تعداد آحاد آب فقره 676338
تعداد كل چاهها حلقه 268
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 190
حجم كل مخازن متر مكعب 409335
حجم مخازن در مدار متر مكعب 368340
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 664.06
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4376.98
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 94
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 7
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 281826
تعداد آحاد فاضلاب فقره 373117
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1186874
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.88
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2110.87
سنتی كيلومتر 343.48
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 61.78
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11

 

تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:12