واحد وضعیت موجود تا پایان اسفندماه سال 1392
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 2017674
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 2016524
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.90
تعداد انشعابات آب فقره 550410
تعداد آحاد آب فقره 668380
تعداد كل چاهها حلقه 268
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 189
حجم كل مخازن متر مكعب 409335
حجم مخازن در مدار متر مكعب 370040
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 663.006
طول شبكه توزيع آب (با قطرمساوي يابيشتر از80ميليمتر) كيلومتر 4358.92
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 86
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 8
ب: بخش فاضلاب
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1187757
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.87
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 278979
تعداد آحاد فاضلاب فقره 368230
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2097.71
سنتی كيلومتر 343.48
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 60.56
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعدادشهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:13
آماري واحد وضعیت موجود تا پایان آذر ماه سال 1392
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1970875
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1968103
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.86
تعداد انشعابات آب فقره 546270
تعداد آحاد آب فقره 657665
تعداد كل چاهها حلقه 267
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 191
حجم كل مخازن متر مكعب 409335
حجم مخازن در مدار متر مكعب 370040
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 657.04
طول شبكه توزيع آب (با قطرمساوي يابيشتر از80ميليمتر) كيلومتر 4357.56
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب  موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 89
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 8
ب: بخش فاضلاب
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1144342
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.06
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 276918
تعداد آحاد فاضلاب فقره 359510
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2084.37
سنتی كيلومتر 346.23
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 60.48
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعدادشهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:14
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان شهریور ماه سال 1392
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1970875
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1968103
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.86
تعداد انشعابات آب فقره 538448
تعداد آحاد آب فقره 646693
تعداد كل چاهها حلقه 267
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 196
حجم كل مخازن متر مكعب 409060
حجم مخازن در مدار متر مكعب 367040
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 654.3625
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4342.847
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 95
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 7
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 272450
تعداد آحاد فاضلاب فقره 349595
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1144342
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.06
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2067.129
سنتی كيلومتر 346.229
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 59.6985
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعدادشهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:14
قلم آماري واحد وضعیت موجود تا پایان مرداد ماه سال 1392
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1970875
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1968103
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.86
تعداد انشعابات آب فقره 535800
تعداد آحاد آب فقره 641811
تعداد كل چاهها حلقه 264
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 188
حجم كل مخازن متر مكعب 409060
حجم مخازن در مدار متر مكعب 365100
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 650.841
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4334.749
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 89
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 8
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 271168
تعداد آحاد فاضلاب فقره 346446
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1144342
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.06
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2058.771
سنتی كيلومتر 346.229
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 59.3785
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد شهرهايي كه داراي تاسیسات فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:15