قلم آماري واحد وضعیت موجود پایان  سال 1391
  بخش آب    
جمعیت کل شهری استان نفر 1970875
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1968103
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.86
تعداد انشعابات آب فقره 523125
تعداد آحاد آب فقره 624323
تعداد كل چاهها حلقه 263
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 187
حجم كل مخازن متر مكعب 402335
حجم مخازن در مدار متر مكعب 365375
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 640
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4304.85
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب  موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 85
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 9
بخش فاضلاب
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1144342
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 58.06
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 265617
تعداد آحاد فاضلاب فقره 333076
طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) مدرن كيلومتر 2024.35
سنتی كيلومتر 346.23
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 58.57
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 11
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:16
قلم آماري واحد وضعیت موجود پایان شهریور ماه سال 1391
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1957411
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1954238
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.8
تعداد انشعابات آب فقره 509872
تعداد آحاد آب فقره 606743
تعداد كل چاهها حلقه 239
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 180
حجم كل مخازن متر مكعب 369306
حجم مخازن در مدار متر مكعب 325426
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 639
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4274
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 98
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 9
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 258660
تعداد آحاد فاضلاب فقره 322321
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1096430
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 56.01
مدرن طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) كيلومتر 1997.30
سنتی كيلومتر 346.23
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 58.48
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:17
قلم آماري واحد وضعیت موجود پایان آذر ماه سال 1391
الف: بخش آب
جمعیت کل شهری استان نفر 1957411
جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب نفر 1954238
تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب) شهر 38
درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري درصد 99.8
تعداد انشعابات آب فقره 517635
تعداد آحاد آب فقره 614992
تعداد كل چاهها حلقه 239
تعداد كل چاههاي فعال حلقه 180
حجم كل مخازن متر مكعب 369306
حجم مخازن در مدار متر مكعب 325426
طول خطوط انتقال آب كيلومتر 641
طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر) كيلومتر 4294
تعداد آزمايشگاههاي آب واحد 17
تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود واحد 11
تعداد كلرزنهاي مايع و دستی دستگاه 92
تعداد كلرزنهاي گازي دستگاه 9
ب: بخش فاضلاب
تعداد انشعابات فاضلاب فقره 261803
تعداد آحاد فاضلاب فقره 322779
جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب نفر 1096430
درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري درصد 56.01
مدرن طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر) كيلومتر 2012.05
سنتی كيلومتر 346.23
طول خطوط انتقال فاضلاب كيلومتر 58.57
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار واحد 7
تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب واحد 6
تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند شهر 10
تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 17:18