وضعیت موجود پایان سال 1390 واحد قلم آماري
الف: بخش آب
1957411 نفر جمعیت کل شهری استان
1954238 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه توزیع آب
38 شهر تعداد شهرهاي تحت پوشش (خدمات شركت آب و فاضلاب)
99.8 درصد درصد جمعيت تحت پوشش شبکه توزیع آب شهري
495622 فقره تعداد انشعابات آب
235 حلقه تعداد كل چاهها
178 حلقه تعداد كل چاههاي فعال
334686 متر مكعب حجم كل مخازن
315536 متر مكعب حجم مخازن در مدار
613 كيلومتر طول خطوط انتقال آب
4231 كيلومتر طول شبكه توزيع آب (با قطر مساوي يا بيشتر از 80 ميليمتر)
17 واحد تعداد آزمايشگاههاي آب
10 واحد تعداد تصفيه خانه هاي آب موجود
90 دستگاه تعداد كلرزنهاي مايع و دستی
9 دستگاه تعداد كلرزنهاي گازي
ب: بخش فاضلاب
252191 فقره تعداد انشعابات فاضلاب
1096430 نفر جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب
56.01 درصد درصد جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهري
1928.00 كيلومتر مدرن طول شبكه جمع آوري فاضلاب (با قطر بزرگتراز200ميليمتر)
349.52 كيلومتر سنتی
57.50 كيلومتر طول خطوط انتقال فاضلاب
7 واحد تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در مدار
6 واحد تعداد آزمايشگاههاي فاضلاب
10 شهر تعداد شهرهايي كه داراي انشعاب فاضلاب هستند
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 21:18

پرسنل شرکتی(نفر)

پرسنل (نفر)

تعداد تصفيه خانه فاضلاب موجود (واحد)

طول شبكه و حط انتقال فاضلاب موجود(KM)

انشعابات موجود

نام شهر

ردیف

ليسانس و بالاتر

تعداد كل

شبكه سنتي

خط انتقال(مدرن)

شبكه مدرن(D.200MM)

فاضلاب (فقره)

1

0

1

 

 

 

 

 

آواجیق

1

125

32

113

1

13

6.495

901.178

90838

اروميه

2

14

1

6

 

12.75

 

 

552

اشنويه

3

2

1

2

 

 

 

 

 

ايواوغلي

4

2

1

1

 

 

 

 

 

باروق

5

2

1

2

 

 

 

 

 

بازرگان

6

34

9

35

1

122.888

6.89

132.083

31979

بوكان

7

5

1

4

 

 

 

 

 

پلدشت

8

20

3

7

1

25

4.127

69.676

8310

پيرانشهر

9

0

0

2

 

 

 

 

 

تازه شهر

10

17

1

12

 

 

 

 

 

تكاب

11

7

2

5

 

 

 

 

 

چالدران

12

4

0

1

 

 

 

 

 

چهاربرج

13

46

10

44

1

 

2.287

227.579

28792

خوي

14

0

0

0

 

 

 

 

 

دیزج دیز

15

2

0

0

 

 

 

 

 

ربط

16

25

0

15

 

22.242

1.281

42.005

8753

سردشت

17

0

1

1

 

 

 

 

 

سرو

18

19

4

17

1

 

8.17

113.74

10539

سلماس

19

0

0

1

 

 

 

 

 

سيلوانا

20

1

0

0

 

 

 

 

 

سيمینه

21

11

2

14

 

 

 

 

 

شاهيندژ

22

6

1

3

 

 

 

 

 

شوط

23

2

1

4

 

 

 

 

 

فيرورق

24

4

2

10

 

 

 

 

 

قره ضياالدين

25

0

0

0

 

 

 

 

 

قطور

26

0

0

1

 

 

 

 

 

قوشچي

27

1

1

1

 

 

 

 

 

كشاورز

28

1

0

0

 

 

 

 

 

گردکشانه

29

17

6

14

 

 

6.438

3.388

 

ماكو

30

1

1

3

 

 

 

 

 

محمديار

31

2

0

0

 

 

 

 

 

محمود آباد

32

28

8

15

1

93.4

12.788

150.467

35503

مهاباد

33

40

11

26

1

 

4.142

158.022

15592

مياندوآب

34

2

0

0

 

 

 

 

 

ميرآباد

35

1

0

1

 

 

 

 

 

نالوس

36

20

5

20

 

60.238

4.88

114.475

17664

نقده

37

1

1

2

 

 

 

 

 

نوشين شهر

38

53

125

162

 

 

 

 

 

ستاد مركزي

39

516

231

545

7

349.518

57.498

1912.611

248522

جمع كل

 

تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 22:47

تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)

تعداد چشمه هاي در مدار (دهنه)

تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد)

چاهها (حلقه)

طول خط انتقال آب موجود(KM)

طول شبكه توزيع آب(KM)

انشعابات موجود

نام شهر

رديف

حجم مخازن در مدار

حجم كل مخازن

تعداد كل مخازن

تعداد چاههاي در مدار بهره برداري

تعداد كل چاههاي موجود

D>80mm

D<80mm

آب (فقره)

100

1100

2

1

 

 

 

3.05

7.75

7.1

566

آواجیق

1

73300

73300

14

 

1

38

55

78.811

1102.058

217.679

151887

اروميه

2

7000

7000

2

 

 

6

6

5.413

58.173

14.497

9265

اشنويه

3

1000

1000

1

 

 

1

3

2.135

14.582

7.041

1191

ايواوغلي

4

61

461

3

 

 

3

3

2.008

13.359

12.637

1199

باروق

5

3700

4200

4

 

 

 

2

29.325

19.245

16.373

2830

بازرگان

6

21000

22300

7

2

 

1

2

42.87

190.74

63.775

38306

بوكان

7

100

1150

3

1

1

 

 

4.275

34.014

17.24

3558

پلدشت

8

10000

10000

1

1

 

6

8

19.381

66.275

45.367

13827

پيرانشهر

9

2000

4100

3

 

 

3

3

7.046

25.774

9.818

2366

تازه شهر

10

12550

13850

6

1

2

 

 

55.975

66.77

39.751

12825

تكاب

11

2500

5800

5

 

 

5

8

14.554

50.745

14.925

4931

چالدران

12

3000

3000

2

 

 

 

2

37.672

17.102

10.745

2286

چهاربرج

13

31000

31000

4

 

 

27

27

36.47535

303.115

110.21

57697

خوي

14

140

140

2

 

 

2

2

5.535

31.861

1.16

1774

دیزج دیز

15

1000

1000

1

1

 

2

3

9.127

24.058

18.695

2968

ربط

16

5000

5000

3

2

 

3

3

18.742

64.07

21.973

11093

سردشت

17

20

20

1

 

 

1

1

0.83

4.38

0.98

69

سرو

18

24000

25500

6

 

 

17

30

32.982

133.895

56.792

22885

سلماس

19

1000

1000

1

1

 

 

 

2.93

7.687

2.163

284

سيلوانا

20

160

160

1

 

 

1

1

2.588

9.605

2.243

294

سيمینه

21

9000

9000

3

 

 

5

6

17.96

89.402

25.414

12533

شاهيندژ

22

5000

5200

3

 

 

8

12

31.454

45.438

13.477

6689

شوط

23

4080

4080

3

 

 

3

3

2.6

28.551

17.173

3021

فيرورق

24

4700

5250

4

 

 

7

7

7.734

56.302

16.715

8560

قره ضياالدين

25

350

350

2

1

 

 

 

0

0.000

9

769

قطور

26

1000

1000

1

 

 

3

3

20.091

13.392

6.287

1123

قوشچي

27

1000

1000

1

 

 

1

1

2.42

7.917

7.351

1165

كشاورز

28

400

400

2

 

 

1

1

1.45

0.22

6.029

424

گردکشانه

29

16820

16820

5

1

2

10

10

28.63

98.096

48.39

12771

ماكو

30

2300

2300

2

 

 

2

2

5.52

19.295

2.67

2223

محمديار

31

275

275

3

 

 

2

2

6.786

4.604

1.783

1949

محمود آباد

32

36600

42600

10

 

3

 

 

7.6

193.573

43.035

38114

مهاباد

33

15600

40600

4

 

 

7

11

37.472

203.652

94.311

35359

مياندوآب

34

1200

1300

3

2

 

 

 

7

10.358

9.334

1301

ميرآباد

35

1000

1000

1

 

 

2

2

3.608

10.977

2.608

661

نالوس

36

10000

13700

3

 

 

10

11

4.732

136.161

41.496

20898

نقده

37

2000

2100

2

 

 

1

3

6.935

16.661

2.499

2207

نوشين شهر

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاد مركزي

39

309956

358056

124

14

9

178

233

603.716

3179.857

1038.730

491868

جمع كل

تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 22:48
تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب) تعداد چشمه هاي در مدار(دهنه) تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد) چاهها (حلقه) طول خط انتقال آب موجود(KM) طول شبكه توزيع آب(KM) انشعابات موجود نام شهر
حجم مخازن در مدار حجم كل مخازن تعداد كل مخازن تعداد چاههاي در مدار بهره برداري تعداد كل چاههاي موجود D>80mm D<80mm فاضلاب (فقره) آب (فقره)
100 1100 1 1       3.05 7.75 7.1 0 559 آواجیق
73300 73300 15   1 38 55 78.286 1097.948 216.559 88753 151029 اروميه
7000 7000 1     6 6 5.248 57.863 14.257 552 9138 اشنويه
1000 1000 1     1 3 2.135 14.582 7.01 0 1179 ايواوغلي
61 461 3     3 3 1.28 13.359 12.637 0 1164 باروق
3700 4200 4     2 2 29.325 19.048 16.353 0 2747 بازرگان
21000 22300 7 2   1 2 42.42 188.095 61.99 29226 37224 بوكان
100 1150 3 1 1     4.275 33.514 16.825 0 3513 پلدشت
10000 10000 1 1   9 9 13.566 65.925 44.787 8174 13579 پيرانشهر
2000 4100 3     3 3 7.046 25.774 9.818 0 2347 تازه شهر
12950 13850 6 1 2     55.975 65.935 39.596 0 12638 تكاب
2500 3900 5     6 8 14.554 50.045 14.825 0 4812 چالدران
2300 2300 4       2 37.672 16.714 10.455 0 2214 چهاربرج
31000 31000 4     27 27 31.509 300.251 109.31 28104 56863 خوي
140 140 2     2 2 5.535 31.861 0.69 0 1738 دیزج دیز
1000 1000 1 1   2 2 7.702 24.058 18.145 0 2861 ربط
5000 5000 3 2   3 3 18.742 63.889 20.843 8526 10803 سردشت
20 20 1     1 1 0.83 4.38 0.98 0 52 سرو
24000 25500 6     17 30 32.982 130.7 54.391 9993 22682 سلماس
1000 1000 1 1       2.93 7.687 2.163 0 283 سيلوانا
160 160 1     1 1 2.588 9.605 2.243 0 288 سيمینه
9000 9000 3     5 9 15.31 88.857 24.999 0 12374 شاهيندژ
5000 5200 3     10 12 29.574 45.158 13.327 0 6507 شوط
4080 4080 3     3 3 2.6 28.257 16.856 0 2957 فيرورق
4700 5250 4     7 7 5.354 54.136 15.574 0 8370 قره ضياالدين
350 350 2 1       0 0.000 9 0 769 قطور
1000 1000 1     3 3 20.091 13.392 6.287 0 1101 قوشچي
1000 1000 1     1 1 2.42 7.917 7.351 0 1141 كشاورز
420 420 2     1 1 1.45 0.22 6.029 0 415 گردکشانه
16820 16820 5 1 1 10 10 28.63 98.096 48.345 0 12631 ماكو
2300 2300 2     2 2 5.52 19.145 2.67 0 2164 محمديار
275 275 3     2 2 6.786 4.604 1.783 0 1923 محمود آباد
35300 42600 10   3     7.6 192.759 41.955 35044 37648 مهاباد
15600 15600 2     7 11 31.037 202.605 93.43 15266 34842 مياندوآب
1200 1300 3 2       7 10.198 9.069 0 1267 ميرآباد
1000 1000 1     2 2 3.608 10.71 2.548 0 655 نالوس
10000 13700 3     10 11 4.732 135.358 41.118 17485 20624 نقده
2100 2100 2     1 3 6.935 16.661 2.389 0 2180 نوشين شهر
308476 330476 123 14 8 186 236 576.297 3157.056 1023.703 241123 485281 جمع كل

 

اطلاعات پایه شرکت تا پایان شهریور 1390- فاضلاب

پرسنل شرکتی(نفر) پرسنل (نفر) طول شبكه و حط انتقال فاضلاب موجود(KM) نام شهر رديف
ليسانس و بالاتر تعداد كل شبكه سنتي خط انتقال(مدرن) شبكه مدرن(D.200MM)
1 0 1     0 آواجیق 1
124 32 120 13 6.495 889.568 اروميه 2
13 1 6 12.75 0 0 اشنويه 3
2 1 2     0 ايواوغلي 4
2 1 1     0 باروق 5
2 1 2     0 بازرگان 6
34 9 36 123.65 6.89 127.732 بوكان 7
5 1 5     0 پلدشت 8
21 3 7 25 4.127 66.482 پيرانشهر 9
0 0 2     0 تازه شهر 10
17 1 12     0 تكاب 11
7 2 5     0 چالدران 12
4 0 1     0 چهاربرج 13
47 11 46   2.287 227.579 خوي 14
0 0 0     0 دیزج دیز 15
3 0 0     0 ربط 16
25 0 15 22.242 1.264 40.786 سردشت 17
0 1 1     0 سرو 18
19 4 19   8.17 113.02 سلماس 19
0 0 1     0 سيلوانا 20
1 0 0     0 سيمینه 21
11 2 14     0 شاهيندژ 22
6 1 3     0 شوط 23
2 1 4     0 فيرورق 24
4 2 11     0 قره ضياالدين 25
0 0 0     0 قطور 26
0 0 1     0 قوشچي 27
1 1 1     0 كشاورز 28
1 0 0     0 گردکشانه 29
17 6 14   6.438 2.449 ماكو 30
2 1 3     0 محمديار 31
2 0 0     0 محمود آباد 32
29 6 16 97.606 12.788 149.952 مهاباد 33
40 12 28   4.142 155.98 مياندوآب 34
2 0 0     0 ميرآباد 35
2 0 1     0 نالوس 36
20 6 21 60.238 4.88 113.943 نقده 37
1 1 2     0 نوشين شهر 38
52 126 163       ستاد مركزي 39
519 233 564 354.486 57.481 1887.487 جمع كل
تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 22:49

اطلاعات پایه تا پایان تیرماه 1390 - بخش آب

تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)

تعداد چشمه هاي در مدار(دهنه)

تعداد تصفيه خانه آب موجود (واحد)

چاهها (حلقه)

طول خط انتقال آب موجود(KM)

طول شبكه توزيع آب(KM)

انشعابات موجود آب (فقره)

نام شهر

رديف

حجم مخازن در مدار

حجم كل مخازن

تعداد كل مخازن

تعداد چاههاي در مدار بهره برداري

تعداد كل چاههاي موجود

D>80mm

D<80mm

100

1100

1

1

 

 

 

0.84

7.75

7.1

552

آواجیق

1

73300

73300

15

 

1

39

55

77.366

1092.993

214.759

150226

اروميه

2

5000

5000

1

 

 

6

6

4.498

57.268

14.082

9048

اشنويه

3

1000

1000

1

 

 

1

3

2.135

14.582

7.01

1174

ايواوغلي

4

61

461

3

 

 

3

3

1.28

13.359

12.637

1144

باروق

5

3700

4200

4

 

 

2

2

29.325

19.048

16.328

2708

بازرگان

6

21000

22300

7

2

 

1

2

38.06

187.405

60.46

36479

بوكان

7

100

1150

3

1

1

 

 

4.275

32.174

16.48

3433

پلدشت

8

10000

10000

1

1

 

7

8

13.566

65.495

43.832

13250

پيرانشهر

9

2000

4100

3

 

 

2

3

7.046

25.689

9.448

2335

تازه شهر

10

12950

13850

6

1

2

 

 

55.975

65.539

39.296

12390

تكاب

11

2500

3900

5

 

 

6

8

14.554

50.045

14.725

4706

چالدران

12

2300

2300

4

 

 

 

2

37.672

16.714

10.355

2181

چهاربرج

13

31000

31000

4

 

 

27

27

31.509

298.864

108.97

56276

خوي

14

140

140

2

 

 

2

2

5.535

31.861

0.61

1725

دیزج دیز

15

1000

1000

1

1

 

2

2

6.910

24.013

17.995

2799

ربط

16

5000

5000

3

2

 

3

3

18.742

63.67

20.508

10561

سردشت

17

20

20

1

 

 

1

1

0.83

4.38

0.98

45

سرو

18

24000

25500

6

 

 

17

30

32.982

129.507

54.291

22633

سلماس

19

200

200

1

1

 

 

 

1.38

7.687

1.863

283

سيلوانا

20

160

160

1

 

 

1

1

2.588

9.605

2.243

286

سيمینه

21

9000

9000

3

 

 

5

9

14.51

86.857

24.999

12205

شاهيندژ

22

5000

5200

3

 

 

10

12

28.774

44.778

12.627

6339

شوط

23

4080

4080

3

 

 

3

3

2.6

28.257

16.781

2922

فيرورق

24

4700

5250

4

 

 

7

7

5.21

53.246

14.959

8194

قره ضياالدين

25

350

350

2

1

 

 

 

0

0.000

9

769

قطور

26

1000

1000

1

 

 

2

3

20.091

13.392

6.287

1077

قوشچي

27

1000

1000

1

 

 

1

1

2.42

7.917

7.351

1122

كشاورز

28

400

400

2

 

 

1

1

1.45

0.22

6.029

406

گردکشانه

29

15800

15820

4

1

1

10

10

28.63

98.096

48.26

12508

ماكو

30

2300

2300

2

 

 

2

2

5.52

19.145

2.67

2110

محمديار

31

275

275

3

 

 

2

2

6.786

4.604

1.783

1882

محمود آباد

32

37100

42600

10

 

3

 

 

7.6

192.089

41.251

37114

مهاباد

33

15600

15600

2

 

 

7

11

31.037

202.5

93.08

34437

مياندوآب

34

1200

1300

3

2

 

 

 

7

10.198

8.909

1239

ميرآباد

35

1000

1000

1

 

 

2

2

3.608

10.71

2.548

648

نالوس

36

15000

15000

2

 

 

10

11

4.732

135.288

40.953

20416

نقده

37

2100

2100

2

 

 

1

3

6.935

16.661

2.339

2151

نوشين شهر

38

311436

327956

121

14

8

183

235

563.971

3141.606

1013.799

479773

جمع كل

 

 

اطلاعات پایه تا پایان تیرماه 1390 - بخش فاضلاب

طول شبكه و حط انتقال فاضلاب موجود(KM)

انشعابات موجود فاضلاب (فقره)

نام شهر

رديف

شبكه سنتي

خط انتقال(مدرن)

شبكه مدرن(D.200MM)

13

6.495

882.936

88189

اروميه

2

12.75

0

0

552

اشنويه

3

123.65

6.89

127.127

28593

بوكان

7

25

4.127

66.482

7952

پيرانشهر

9

 

2.287

227.579

27781

خوي

14

22.242

1.22

40.345

8346

سردشت

17

 

8.17

111.38

9833

سلماس

19

 

5.87

2.449

0

ماكو

30

97.606

12.788

149.792

34563

مهاباد

33

 

4.142

153.476

15034

مياندوآب

34

60.238

4.88

113.898

17331

نقده

37

354.486

56.869

1875.467

238174

جمع كل

 
تعداد بازدید : 16 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/19/1399 - 22:50