مناقصه-مزایده
کد مناقصه 259
عنوان بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات ،شبکه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شهر بوکان
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار ارومیه
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده جهان اقتصاد
قیمت اسناد به ریال 1000000ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال 519,500,000
برآورد اولیه به ریال 3,150,000,000
مهلت دریافت اسناد 1397/10/24
مهلت ارسال پیشنهاد 1397/11/16
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/11/16
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1397/11/16
شرایط دریافت اسناد شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسنادمناقصه را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) صلاحیت وظرفیت موردنیاز تضمین شرکت درمناقصه (ریال) قیمت اسنادمناقصه(ریال) محل تامین اعتبار بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات ،شبکه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شهر بوکان 13,150,000,000 24 پایه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت رتبه 4 بهره برداری از تأسیسات فاضلاب از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور 519,500,000 1,000,000 جاری(درآمد داخلی) 1) از تاریخ 24/10/1397 لغایت 02/11/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت 9:00 صبح مورخ 16/11/1397 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. بازگشایی پاکات مناقصه رأس ساعت 11:00 مورخه 16/11/1397خواهدبود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 24/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/10/1397
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه به شرح ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا كليه مناقصه گران واجد شرايط می توانند به دو شیوه ذیل اسنادمناقصه را دریافت نمایند: موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مدت اجرا(ماه) صلاحیت وظرفیت موردنیاز تضمین شرکت درمناقصه (ریال) قیمت اسنادمناقصه(ریال) محل تامین اعتبار بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات ،شبکه و ایستگاههای پمپاژ فاضلاب شهر بوکان 13,150,000,000 24 پایه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت رتبه 4 بهره برداری از تأسیسات فاضلاب از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور 519,500,000 1,000,000 جاری(درآمد داخلی) 1) از تاریخ 24/10/1397 لغایت 02/11/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ساعت 9:00 صبح مورخ 16/11/1397 محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. بازگشایی پاکات مناقصه رأس ساعت 11:00 مورخه 16/11/1397خواهدبود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 24/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/10/1397
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام
دی ان ان