مناقصه-مزایده
کد مناقصه 256
عنوان بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات،شبکه و ایستگاههای پمپاز فاضلاب شهر نقده
گروه مناقصه
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار ارومیه
نوع فراخوانی آگهی
شهر اروميه
روزنامه های منتشر شده روزنامه آفرینش
قیمت اسناد به ریال 1000000ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال 405،000،000
برآورد اولیه به ریال 9،332،000،000
مهلت دریافت اسناد 1397/10/24
مهلت ارسال پیشنهاد 1397/11/17
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/11/17
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1397/11/17
شرایط دریافت اسناد شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند : موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه ( ریال ) مدت اجرا ( ماه ) صلاحیت و ظرفیت مورد نیاز تضمین شرکت در مناقصه ( ریال ) قیمت اسناد مناقصه (ریال ) محل تامین اعتبار بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات،شبکه و ایستگاههای پمپاز فاضلاب شهر نقده 9،332،000،000 24 پایه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت رتبه 4 بهره برداری از تأسیسات فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 405،000،000 1،000،000 داخلی ( جاری ) 1 ) از تاریخ 24/10/1397 لغایت 02/11/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی « دفتر قرارداد ها » اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945374 ( دفتر قراردادها ) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک (1) از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس « http://iets.mporg.ir ». با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس ، همراه 6- آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 9:00 صبح مورخ 17/11/1397 محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی « دفتر قرارداد ها » می باشد. بازگشایی پاکات مناقصه رأس ساعت 11:00 مورخه 17/11/1397 خواهد بود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 24/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/10/1397
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر از طریق آگهی عمومی اقدام نماید. لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند می توانند به دو شیوه زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند : موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه ( ریال ) مدت اجرا ( ماه ) صلاحیت و ظرفیت مورد نیاز تضمین شرکت در مناقصه ( ریال ) قیمت اسناد مناقصه (ریال ) محل تامین اعتبار بهره برداری،نگهداری،تعمیرات و رفع اتفاقات انشعابات،شبکه و ایستگاههای پمپاز فاضلاب شهر نقده 9،332،000،000 24 پایه 5 رشته آب از سازمان برنامه و بودجه و همچنین صلاحیت رتبه 4 بهره برداری از تأسیسات فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 405،000،000 1،000،000 داخلی ( جاری ) 1 ) از تاریخ 24/10/1397 لغایت 02/11/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی ، اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی : ارومیه چهار راه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی « دفتر قرارداد ها » اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند. و برای کسب اطلاعات بیشتر در ارومیه با شماره 04431945374 ( دفتر قراردادها ) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک (1) از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس « http://iets.mporg.ir ». با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مناقصه 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن ، فکس ، همراه 6- آدرس ، در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت. ضمناً مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 9:00 صبح مورخ 17/11/1397 محل ارومیه ، چهار راه مخابرات ، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی « دفتر قرارداد ها » می باشد. بازگشایی پاکات مناقصه رأس ساعت 11:00 مورخه 17/11/1397 خواهد بود. تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 24/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 26/10/1397
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام
دی ان ان