مناقصه-مزایده
کد مناقصه 250
عنوان یک قطعه زمین محصور
گروه مزایده
نحوه برگزاری آگهی
محدوده اجرای کار ارومیه
نوع فراخوانی آگهی
شهر ارومیه-خیابان مولوی-پشت مسجد الرسول(ص)
روزنامه های منتشر شده کار و کارگر
قیمت اسناد به ریال 500000ریال
نوع و مبلغ تضمین به ریال 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف
برآورد اولیه به ریال 120,787,000,000
مهلت دریافت اسناد 1397/10/27
مهلت ارسال پیشنهاد 1397/11/10
ناریخ اعتبار پیشنهاد 1397/11/10
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1397/11/10
شرایط دریافت اسناد شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به فروش کالاهای اسقاطی وناباب،خودروها وماشین آلات کارکرده خودبصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا داوطلبین مشارکت درمزایده می توانند به دوشیوه ذیل اسناد مزایده را دریافت نمایند: ردیف موضوع مزایده فروش ملک نشانی محل وقوع مساحت (مترمربع) مشخصات ثبتی نوع سند مالکیت کاربری ملک توضیحات قیمت پایه کارشناسی (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال) عرصه اعیان 1 یک قطعه زمین محصور ارومیه-خیابان مولوی-پشت مسجد الرسول(ص) 06/3451 - 11019/360/9 اصلی- بخش 5 ارومیه قطعی غیرمنقول مسکونی آپارتمانی - 120,787,000,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف 2 یک قطعه زمین محصور سلماس-کوی فرهنگیان-12متری خالد اسلامبولی 16/1795 13/114 2435/19 اصلی بخش 13 سلماس سند رسمی ششدانگ تأسیسات شهری مسئولیت تغییر کاربری و کلیه هزینه های آن بر عهده برنده مزایده می باشد. 9,948,622,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف 3 یک قطعه زمین محصور سلماس-جاده اعیان-ضلع غربی کوی آزادگان 230 5/73 3956/20 اصلی بخش 13 سلماس سند رسمی ششدانگ خارج از محدوده شهر مسئولیت تغییر کاربری و کلیه هزینه های آن بر عهده برنده مزایده می باشد. 290,100,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف ** تضمين شركت در مزایده بصورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكي به نفع فروشنده می باشد.* * 1) از تاریخ 19/10/1397 لغایت 27/10/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ،اسناد مزایده را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 و 04431945353 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ 500,000 ریال در مهلت مقرر در بند یک به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مزایده و غیره الزامی است مزایده گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مزایده 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مزایده تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مزایده گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مزایده گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مزایده گران قرار نخواهد گرفت. آخرين مهلت تسليم پیشنهادها ، ساعت 10:00 صبح مورخ 10/11/1397محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. تاریخ گشایش پیشنهادات: ساعت 11:00 مورخ 10/11/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 22/10/1397
محل تحویل پاکت های پیشنهاد ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - صندوق پستی 363
حداقل مدارک لازم شركت آب وفاضلاب آذربايجان غربي در نظر دارد نسبت به فروش کالاهای اسقاطی وناباب،خودروها وماشین آلات کارکرده خودبصورت یکجا از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل از طریق آگهی عمومي اقدام نمايد. لذا داوطلبین مشارکت درمزایده می توانند به دوشیوه ذیل اسناد مزایده را دریافت نمایند: ردیف موضوع مزایده فروش ملک نشانی محل وقوع مساحت (مترمربع) مشخصات ثبتی نوع سند مالکیت کاربری ملک توضیحات قیمت پایه کارشناسی (ریال) مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال) عرصه اعیان 1 یک قطعه زمین محصور ارومیه-خیابان مولوی-پشت مسجد الرسول(ص) 06/3451 - 11019/360/9 اصلی- بخش 5 ارومیه قطعی غیرمنقول مسکونی آپارتمانی - 120,787,000,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف 2 یک قطعه زمین محصور سلماس-کوی فرهنگیان-12متری خالد اسلامبولی 16/1795 13/114 2435/19 اصلی بخش 13 سلماس سند رسمی ششدانگ تأسیسات شهری مسئولیت تغییر کاربری و کلیه هزینه های آن بر عهده برنده مزایده می باشد. 9,948,622,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف 3 یک قطعه زمین محصور سلماس-جاده اعیان-ضلع غربی کوی آزادگان 230 5/73 3956/20 اصلی بخش 13 سلماس سند رسمی ششدانگ خارج از محدوده شهر مسئولیت تغییر کاربری و کلیه هزینه های آن بر عهده برنده مزایده می باشد. 290,100,000 10درصد مبلغ پیشنهادی برای این ردیف ** تضمين شركت در مزایده بصورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانكي به نفع فروشنده می باشد.* * 1) از تاریخ 19/10/1397 لغایت 27/10/1397 با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واريز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي ،اسناد مزایده را از نشانی : ارومیه چهارراه مخابرات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی دفتر قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند.و براي كسب اطلاعات بيشتر در ارومیه با شماره04431945373 و 04431945353 (دفتر قراردادها) تماس حاصل فرمایند. 2) واریز مبلغ 500,000 ریال در مهلت مقرر در بند یک به حساب جاری سیبا شماره 0105719774005 نزد بانك ملي و دریافت اسناد در بازه زماني تعيين شده در بند يك از پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir . با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصلاحیه های بعدی در خصوص اسناد مزایده و غیره الزامی است مزایده گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت مشخصات مورد نیاز : 1- عنوان مزایده 2- نام شرکت 3- مدیر عامل 4- پست الکترونیکی 5- شماره تلفن،فکس،همراه 6- آدرس ،در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را حداکثر تا 48 ساعت پس از پایان زمان فروش اعلام شده با درج مشخصات بالا بر روی فیش به مسئول مزایده تحویل و یا به شماره 04431945376 فکس نمایند. بدیهی است در صورت عدم اطلاع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مزایده گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصلاحیه های احتمالی اسناد به عهده مزایده گر خواهد بود. همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده ، قابل قبول نبوده و در لیست مزایده گران قرار نخواهد گرفت. آخرين مهلت تسليم پیشنهادها ، ساعت 10:00 صبح مورخ 10/11/1397محل اروميه ، چهار راه مخابرات ، شركت آب و فاضلاب آذربايجانغربي دفترقراردادها می باشد. تاریخ گشایش پیشنهادات: ساعت 11:00 مورخ 10/11/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 19/10/1397 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 22/10/1397
طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام
دی ان ان